هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری

1 آذر 1397

در هفته 12 کودک شما چگونه تغییر می کند؟

 
اندازه كودک شما به حدود 5 سانتی متر یعنی تقریبا اندازه یک لیموترش رسیده است و حدود 15 گرم وزن دارد. صورت او به صورت یکانسان كامل شباهت بیشتری دارد. چشمهایش كه در ابتدا در دو طرف صورت او شكل گرفته بودند، به یكدیگر نزدیكتر شده اند و گوشهای او در نزدیكی مكان نهایی خود در دو طرف سر او قرار دارند. روده های كودکشما، كه آنقدر سریع رشد كرده اند كه تا حدی وارد بند ناف او هم شده بود، حركت بازگشتی خود را به سمت حفره شكمی آغاز می كند. كلیه های او، ادرار را در مثانه جمع آوری می كنند. سلولهای عصبی او به سرعت زیاد شده اند و ارتباطات عصبی مغز در حال شكل گیری هستند. اكنون ممكن است كودکشما واكنشهای بیشتری مثل مكیدن نشان بدهد؛ اگر شما به شكم خود فشار وارد كنید، او حتی ممكن است در داخل رحم شما پیچ و تاب هم بخورد؛ با این حال برای چند هفته دیگر هم شما قادر به احساس كردن حركات او نخواهید بود.
 

هفته دوازدهم شما چگونه تغییر می کنید؟

 
رحم شما بر روی استخوانهای لگنی در حال بزرگ شدن است و پزشکشما می تواند بخش بالایی رحم را در قسمت پایین شكم شما احساس كند. هرچند تا چند هفته دیگر هم شما به لباس حاملگی احتیاج نخواهید داشت، اما مطمئنا احساس كرده اید كه اندازه دور كمر شما در حال بزرگ شدن است و در لباسهای گشادتر احساس راحتی بیشتری می كنید.
همچنین ممكن است شما سوزش معده را تجربه كرده باشید؛ در این حالت شما سوزشی را كه معمولا از پایین جناق سینه شروع شده و تا حلق ادامه پیدا می كند، احساس می كنید. این حالت به خاطر تغییرات هورمونی و همچنین تغییرات اندام شما رخ می دهد و ممكن است موجب شود كه از غذا یا خواب خود لذت كافی نبرید. در این حالت، خوردن مقادیر كم غذا و پرهیز از مصرف غذاهای سرخ شده، چرب، تند و ادویه دار كه مشكل را شدیدتر می كنند، می تواند كمک كننده باشد.

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما