پیش از بارداری و اقدام

پیش از بارداری و اقدام

Tab medroxyprogesterone 5-10mg Amp medroxyprogesterone (DMPA)150mg #مدروکسی_پروژسترون_استات پروژستین صناعی است که درموارد آمنوره،خونریزی های غیرطبیعی رحم،جلوگیری از حاملگی و هم چنین هیرسوتیسم و...مورد استفاده قرار می گیرد ✔️تحقیقات اخیر در نواک عنوان میکند آمپول DMPAبا انفارکتوس میوکارد،حملات ترومبوز،اختلالات خلقی همراه نبوده است درصورت بارداری با دپومدروکسی احتمال IUGRوجود دارد مکانیسم اثر مدروکسی با با کاستن از تولید GnRHو آزادی گنادوتروپینها،بر روی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز تاثیر میگذارد و سبب کاهش تولید استروژن و تستوسترون از تخمدان میشود همچنین پروژسترون سبب کاهش سنتز DNA و جلوگیری از پرولیفراسیون سلولی می شود . با کاهش گیرنده های استروژن از تولید استروژن جلوگیری می کند . پروژسترون سبب تحریک آنزیم 17 بتاهیدروکسی استروئید دهیدروژناز و سولفوترانسفراز می شود و با کمک این آنزیم ها استرادیول را به استرون سولفات که استروژن ضعیف تری است و به سرعت از بدن دفع می شود ، تبدیل می کند. عوارض جانبی آمنوره؛کاهش تراکم استخوانی،افسردگی،احتباس مایع،سردرد،اختلال عملکرد کبدی،افزایش وزن میباشد منابع : Novak,medscape,

1398/12/07
|
21:42
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید