اختلالات جنسی

اختلالات جنسی

اخیراً ، از علل مختلف به علت اختلالات جنسی در زنان پرداخته شده است. در عمل بالینی و در مطالعات قبلی مشاهده شده است که زنان دارای مشکلات جنسی دچار مشکلات اضطرابی می شوند و ویژگی های شخصیتی جدی تر و کمال گرایانه تری نسبت به زنان بدون این مشکلات دارند. هدف: بررسی اینکه آیا ویژگی های اختلال شخصیت مطابق با متن به روز رساتی شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ، چاپ چهارم (DSM-IV-TR) و علائم روانشناختی با مشکلات جنسی در زنان ارتباط دارد. روش ها: 188 زن 18 تا 25 ساله در این مطالعه مقطعی شرکت کردند. از پرسشنامه های اندازه گیری عملکرد جنسی (شاخص عملکرد جنسی زنان) ، ویژگی های اختلال شخصیت (ارزیابی پرسشنامه اختلالات شخصیت DSM-IV-TR) و علائم روانشناختی (پرسشنامه مختصر علائم و مطالعات اپیدمیولوژیک براساس معیارافسردگی) استفاده شد. نتیجه: معیار اصلی نتیجه مورد استفاده عملکرد جنسی ارزیابی شده توسط گزارش هرفرد بود. یافته ها: نتایج با استفاده از تجزیه واریانس نشان داد که زنان دارای مشکلات جنسی به طور قابل توجهی خصوصیات اختلال شخصیت کلاستر A (به طور خاص اسکیزوئید) وکلاستر C (به طور خاص اجتناب کننده و وسواسی-اجباری) را نسبت به زنان بدون مشکلات جنسی گزارش می کنند. (تشخیص اختلال شخصیت اسکیزوئید در بیمارانی مطرح می‌شود که الگوی همیشگی زندگیشان انزوای اجتماعی بوده‌است. آنچه در آن‌ها بسیار مشهود است، این است که از تعامل‌های انسانی ناراحت می‌شوند. درونگرایند و حالت عاطفی‌شان کند و محدود است به‌طوری‌که ممکن است افراد غیر متخصص و عادی آنان را افرادی خشک و بی‌احساس تلقی کنند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید را دیگران، آدم‌هایی نامتعارف، عجیب، منزوی و تک‌رو می‌دانند) (اختلال شخصیت اجتناب کننده (APD) الگوی پایدار رفتاری مربوط به گریز از اجتماع و حساسیت به رد شدن توسط دیگران است) بعلاوه ، با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه ، خصوصیات اختلال شخصیت کلاسترA (به طور خاص اسکیزوئید) بیشترین و اختلال شخصیت کلاستر B (مشخصاً مرزی و ضد اجتماعی) کمتر سطوح پایینتری از عملکرد جنسی را نشان می دهد.علائم روانشناختی تا حدی واسطه ویژه گی های اختلال شخصیت کلاستر A بر عملکرد جنسی می باشد پیامدهای بالینی: نتایج این مطالعه نشان می دهد که مطالعات بالینی باید دامنه خود را با تمرکز بیشتر بر بهبود ویژگی های شخصیتی سازگار ، مانند برونگرایی و فردگرایی که در ویژگی های شخصیت کلاستر B دیده می شود ، و کاهش ویژگی های کمال گرایانه ، درون گرایانه و عدم اعتماد به نفس، گسترش دهد. که درخصوصیات کلاسترC دیده می شود. نقاط قوت و محدودیت: به دلیل طراحی همبستگی و استفاده از اقدامات گزارش فردی ، نمی توان بین ویژگی های اختلال شخصیت و عملکرد جنسی رابط علتی اثبات کرد. نتیجه گیری: به طور کلی ، نتایج نشان می دهد که ویژگی های اختلال شخصیت می تواند نقش تداعی مهمی در ایجاد و حفظ مشکلات عملکرد جنسی در زنان داشته باشد. منبع: pubmed ترجمه :راضیه فرقانی

1399/11/21
|
12:46
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید