کیس ریپورت

کیس ریپورت

بسمه ای تعالی گزارش یک بیمار خانمی بیست ساله حامله 34-35 هفته بعلت تشنجات زیادهمراه استفراغ در ۹۹/۸/۱۱ باوسیله شخصی به بیمارستان آورده شدبه اینجانب هم اطلاع دادند.بیماربستری وآزمایشات کامل جهتEclampsia درخواست و درمان سریع جهت بیمار بیان شد.اینجانب با وسیله شخصی خودسریعاجهت ویزیت بیماربه بیمارستان مراجعه ضمن رفتن در راه بیمارستان اطلاع داده شدباتوجه به انجام درمان ...بیمارمجددا تشنج نموده است، در بیمارستان بیمار ویزیت علاوه بر بالا بودن فشار خون درسوندفولی مختصرادراربصورت Hematuriaبود با درمان بهبودی نسبی حاصل شدبعلت نداشتن افاسمان ودیلاتاسیون جهت سزارین دراطاق عمل بوسیله متخصص بیهوشی ویزیت وبیهوشی جنرال سزارین وبعد از عمل به icu منتقل شد. آنزیمهای کبدی شدیداافزایش ودفع ادراربسیار کم بود درمان Eclampsia ادامه داشت در تشخیص افتراقی با Actue.Fatty.Liverو T.T.P آزمایشات لازم فرستاده شد در نهایت تشخیص HELLP.Syndrome همراه عوارض حاصله که بصورت شدیدوگسترده دربیمار ازروز بعداز عمل تظاهرنمود. جهت بیمار... C.T.Scanاز قفسه صدری وشکم انجام شد. ۱- بیمار دچار ‏Aspiration در ریه بعلت استفراغ وجود داشت ۲- ریه هادچار Pleural.Effusion شدیدشده. ۳- بیمار Cardiomegaly پیدا نموده است ۴- اختلالات کبدی وافزایش زیاد آنزیمهای کبدی وتجمع مایع اطراف آن ۵-اختلال کار کلیه ها Renal.Failure که بیماردچار آنوری وبعداز برقراری بسیار کم ادرار بصورت دفع خون بود اطراف کلیه ها مایع تجمع داشت ۶- بیماربه تدریج تنگی نفس شدید و O2.Saturation به کمتراز ۷۰ رسیده به همراه خروج کف ومایع آبکی ازدهان بعلت تنگی نفس وادم شدیدریه لوله گذار ی مجددانجام شدترشحات ساکشن شد ۷- پلاکت ها سیرنزولی پیداکردبه حدود ۲۳-۲۴ هزار رسید.پلاکت تزریق و Chest.Tube دوطرفه فیکس ترشحات خونابه ای بمقدارزیاد خارج شد ۸-میزان هموگلبین به کمتراز ۶ رسیدخون تزریق شد. تست کرونای بیمار منفی بود. به لطف خداوندگروه پزشکی از متخصصین موردنیاز تشکیل داده شد بعلاوه برعوارض زیادحاصل شده در بیمار بخصوص در اوائل مسئله ازنظر Mendelson's.Syndrom وسپس A.R.D.S وبیمارتحت مراقبت شدیدقرارگرفت. وضعیت فعلی بیمار ۱- کرآتینین رو به افزایش است به حدود بیش از ۳ رسیده تحت نظر از متخصص نفرولوژی میباشد ۲-آنزیمهای کبدی کاهش یافته ۳- پلاکت ها رو به افزایش است. ۴- سطح هوشیاری بهتر شده ‏Stupor بهتر و ‏Lethargy کاهش یافته است. ۵- دفع ادراربهتر شده و... Hematuriaکاهش یافته ۶- ترشحات از Chest.Tube از حدود یک هفته به بعدکاهش یافته ۷- ادم ریه وجود داردوتحت مراقبت میباشد روز ۹۹/۸/۱۵ لوله تراشه خارج شد خود بیمارباهمکاری پرسنل I.C.U تنفس و تغذیه را انجام میده ۹۹/۸/۱۶ کراتینین کاهش یافته ۲/۷۰ رسیده هوشیاری بیمار بهتر شده است بعداز حدود دو هفته حال عمومی خوب شده وبا علائم حیاتی نرمال مرخص گردید وتاکنون چندین مرتبه بیمار ویزیت وتحت مراقبت میباشدخوشبختانه خوب میباشد نوشته از : دکتر داوری جراح ومتخصص زنان وزایمان

1399/10/21
|
14:21
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید