بارداری و زایمان

بارداری و زایمان

درود در مورد طب مکمل و گیاهان دارویی در القای زایمان وهمچنین کوتاه کردن مدت زمان زایمان مطالعات وشواهد ضد نقیضی وجود دارد ولی نکته حائز اهمیت این است در هیچکدام از این مطالعات اثرات سمی گیاهان بررسی نشده بنابراین توصیه نمی شود .بطور مثال استفاده از برگ تمشک برای کوتاه کردن مرحله اول زایمان به مدت ۵تا۶ هفته از هفته ۳۴ بارداری تجویز می شود به دونکته مهم لازم است اشاره کنم اول مطالعات انجام شده توسط pubmed اشاره می کند که بیشتر برای کوتاه کردن مرحله دوم زایمان وعدم استفاده از وسایل مکانیکی همانند فورسپس ... مفید است دوم اینکه عوارض جانبی این گیاه انقیاضات قوی وتتانیک رحمی می شود که در بعضی اوقات موجب دیستوشی در زایمان در مرحله اول زایمانی می شود بنابراین با توجه به اینکه شواهد ومطا لعات مستند در اختیار مان نیست توصیه نمی شود ودر مطالعات کوکران هیچ مطالعه وشواهد مستندی برای استفاده از طب مکمل خصوصا طب سوزنی و.... که بطور گسترده در غرب انجام می شود به دلیل ناشناخته بودن عوارض آن وجود ندارد! منبع: PubMed Cochrane

ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید