بارداری و زایمان

بارداری و زایمان

بیشترگایدلاینها،ACOG،NICE،WHOهیچكدام از معیارهاى آزمایشگاهى و داپلر شریان رحمى براى شاخصی برای تجویز آسپرین استفاده نشده است،كه بخاطر  cost benefit  و دردسترس بودن است و فقط شرایط مادرى درنظر گرفته شده است مادرانی كه حتى اگر یكى از شرایط پرخطر را دارند،مثل حاملگى چندقلو،یا  دیابت،فشار خون مزمن،سابقه پره اکلامپسی بخصوص درسن پائین تر از٣٤ هفته ،#بیماریهاى_اتوایمیون  میباشد گروه با ریسک ،مثل #نولى_پار،چاقى،اگر دو یا بیشتر موارد باشد آسپرین به تنهایی کاندید تجویز آسپرین هستند. آیا در مورد آسپرین ١٥٠mg دستورالعملی وجوددارد؟ مطالعه آسپر وبیشتر مطالعات روى ٨٠mg است،تنها مطالعه در مورد آسپرین ١٥٠mg ،براى بیماران پر خطر توصیه شده،كه اثر بدى نداشته و نتیجه مثبت داشته  و میزان كاهش بیشترى از ریسك پره اکلامپسی دیده شده ولى هنوز گایدلاین نشده ،الان بیشترین گایدلاینها همان ٨٠mg است،  در گایدلاین RCOG ،گفته شده اگر ریسك assessment  در سه ماهه دوم مثبت شد،هیچ كارى نداریم PAPPA براى ریسك بالا درغربالگری آیا آسپرین استفاده شود؟یا پایین بودن آن براى مراقبت بیشتر از بیمار استفاده شود؟ در گایدلاین RCOG ،گفته شده اگر ریسك assessment  در سه ماهه دوم مثبت شد،هیچ كارى نداریم گایدلاینهاى ارائه شده در این مطالعات هیچكدام از پایین بودن PAPPA براى دادن آسپرین استفاده نكردند  اندیکاسیون مصرف #آسپرین در بارداری گایدلاینهاى مختلف شاخص های مختلف براى دادن آسپرین مطرح شده درایران بصورت تركیبى از این گاید لاینها استفاده میكنیم ،به PAPPA سه ماهه اول نگاه میكنیم ،داپلر شریان رحمى را هم ارزیابى میكنیم  وبعد تصمیم میگیریم ولى آنچه در اكثر گایدلاینها.ACOG ,,NICE توصیه شده چیزی است که بتواند بطور عموم در دسترس ما باشد. دوگروه مادران: مادران  پرخطر: حاملگى قبلى پراکلامپسی حاملگى چندقلو فشار خون مزمن دیابت تایپ I و ll بیماریهاى كلیوى بیماریهاى اتوایمیون داشتن یكى از شرایط بالا مادر را كاندید تجویر آسپرین میكند(LD) مادران با ریسك متوسط نولى پار،تا سه برابر شیوع پراکلامپسی دیده میشود چاقى،در گایدلاینهاى مختلف  BMI هاى مختلف گفته شده است NICE مساوى یا بالاتر از ٣٥  در نظر گرفته ،ACOG بالاى ٣٠ در نظر گرفته شده است سن مادر،بعضى چهل سال و بعضى بالاى ٣٥ سال تاریخچه فامیلى پراکلامپسی شرایط اجتماعى اقتصادى فاصله زیاد بین بارداری ها،كه حاملگى دوم را مثل نولى پار میكند  باید دو یا بیشتر از این کرایتریا باشد تا مادر كاندید آسپرین شود شروع در هفته ١٢ است در اكثر مطالعات، ترجیحا زیر ١٦ هفته شروع  شود،اثر بهترى دارد،ولى٢٨-١٢ هفته همچنان میتواند اثر داشته باشد مصرف  آسپرین روزانه باید تا زایمان  ادامه یابد مصرف آسپیرین با دوز پایین درموارد زیر توصیه نمی شود برای پیشگیری ازمرده زایی بدون دلیل قبلی، در غیاب عوامل خطر برای #پره_اکلامپسی توصیه های پیشگیرانه آسپرین برای جلوگیری از محدودیت رشد جنین، در صورت عدم وجود عوامل خطر برای پره اکلامپسی، مصرف آسپیرین به دلیل پیشگیری از زایمان زودرس بدون در نظر گرفتن عوامل خطر برای پره اکلامپسی . همچنین جهت جلوگیری از سقط در اوایل بارداری بدون پرخطر بودن برای پره اکلامپسی توصیه نمیشود.

1399/01/06
|
13:19
ارسال نظر شما

کاربر گرامی، جهت نوشتن پیام ضروریست که به حساب خود در سایت مامایی نوین ماما وارد شوید، قبل از ثبت نام و ورود به سایت نمی توانید پیامتان را ارسال کنید