نوکال ترانس‌لوسنسی

نوکال ترانس‌لوسنسی

21 اسفند, 1398

نوکال ترانس‌لوسنسی (NT Nuchal Translucency)

آسيب شناسي

تصور می شود افزایش NT مربوط به گشادی مجاری لنفاوی است و برای ناهنجاری عمومی جنین یک نشانه غیر اختصاصی محسوب می شود. اندازه گیری NT نیاز به تکنیک دقیق دارد.

همراهی با سایر اختلالات

ضخیم شدن NT می تواند با تعدادی از ناهنجاری ها همراه باشد ، از جمله:

آنوپلوییدی

تریزومی (از جمله سندرم داون)

سندرم ترنر

نقص و سندرم های ساختاری غیر آنوپلوئیدی

فتق دیافراگم مادرزادی

بیماری قلبی مادرزادی

امفالوسل

دیس پلازی اسکلتی

سندرم اسمیت- لملی- اوپیتز

ویژگی های رادیوگرافی

چین پشت گردنی بر روی تصویر ساژیتال از طریق گردن جنین اندازه گیری می شود.

تکنیک

استفاده از روش صحیح ضروری است:

جنین باید درتصویربرداری در موقعیت میدساژیتال باشد (ستون مهره باید به سمت پایین صفحه باشد). برای تأیید موقعیت درست ساژیتالی باید ساختارهای زیر را مشاهده کنید:

دو خط اکوژنیک موازی کوچک

نوک بینی

استخوان بینی (در صورت عدم وجودآن)

کام سخت

دیانسفالون

بزرگنمایی به گونه ای که فقط سر جنین و قفسه سینه فوقانی در تصویر قرار دارد: 1 میلی متر در اندازه گیری ممکن است تغییر کند.

سر جنین نباید کشیده یا انعطاف پذیر باشد

جنین باید از دیواره رحم شناور باشد ، یعنی مایعات آمنیوتیک بین پشت و رحم دیده شود. این به معنای اشتباه اندازه گیری فاصله به غشاء آمنیوتیک یا دیواره رحم نیست

برای اندازه گیری باید از کالیپرهای "+" استفاده کرد.

فقط میزان شفافیت اندازه گیری می شود

کالیپرها در لبه های هیپر اکو( متراکم) قرار می گیرند.

وسیع ترین قسمت ترنسلوسنسی باید اندازه گیری شود

ارزیابی

مقادیر به دست آمده هنگامی که CRL بین 45-84 میلی متر است (11.3-13.6 هفته) ممکن است برای غربالگری سه ماهه اول ترکیبی استفاده شود

منطقه متراکم معمولاً مجزا نیست

ضخامت و نه ظاهر (مورفولوژی) در نظر گرفته می شود که به طور مستقیم با بروز کروموزومی و ناهنجاری های دیگر ارتباط دارد

ضخامت کمتر از 2.2-2.8 میلی متر ضخامت با افزایش خطر همراه نیست ، با این حال ، وابسته به سن مادر است و باید با سن حاملگی و طول (CRL) مطابقت داشته باشد.

سن حاملگی نا مناسب برای محاسبه nt

CRL <45 یا> 84 میلی متر

تفسیر

میزان آنوپلوئیدی زمانی که ntکمتر از ۲میلی متر باشد کمتر از 1٪ است.

ارتباط با نشانگرهای سرمی

برای افزایش دقت بالینی NT، می توان با نشانگرهای سرمی مانند:

مادر B-HCG

آلفا-fetoprotein (AFP)

پروتئین پلاسما A مرتبط با بارداری (PAPP-A)

استریول

ترکیبی از ضخامت شفافیت nt PAPP-A و hCG 87٪ موارد تریزومی 21 را در 11 هفته ، 85٪ در 12 هفته و 82٪ در 13 هفته با 5٪ ضریب مثبت کاذب 8 تشخیص می دهد.

اگر نتایج تست غیر طبیعی و غربالگری نشان دهد خطر ابتلا به کمتر از 1 در 300 افزایش یافته است ، ممکن است اقدامات بعدی براساس میل بیمار بعد از مشاوره انجام شود که شامل موارد زیر است:

نمونه گیری آمنیوسنتز و / یا نمونه گیری از پرزهای کوریونی

اکوکاردیوگرافی جنین

درمان و پیش آگهی

با نزدیک شدن به سه‌ماهه دوم ، nt احتمالا یا ممکن است وجود داشته باشد:

رگرسیون ضخامت گردنی( NT)

اگر از نظر کروموزومی طبیعی باشد ، در بیشتر جنین هاجنین نتیجه طبیعی خواهد داشت

رگرسیون خودبخودی به معنای کاریوتیپ معمولی نیست

انواع بررسی از نظر:

ادم گردنی

هیگروما کیستیک

تشخیص های افتراقی

روش نادرست

ضخیم شدن پوست گردن جنین به دلیل هیدروپس جنین در سه ماهه اول

غشای آمنیوتیک که در پشت گردن جنین قرار دارد

کوریو_ آمنیون جدا ازهم

ترجمه : مریم سادات معصوم زاده

ارسال نظر شما

نظر خود را راجع به این مطلب بنویسید و مشارکت کنید

نظرات شما